Privacy

De NDHC 55+ ontvangt van (nieuwe) leden en donateurs een aantal persoonsgegevens, zoals achternaam, voornaam, woonplaats, adres, telefoonnummer, lidmaatschapsnummer, geboortedatum, geslacht, e-mailadres en foto, en verwerkt die persoonsgegevens.
Doel van het verwerken van die gegevens is het kunnen opnemen van nieuwe leden en donateurs in de administratie, het bijhouden van de juistheid van die gegevens en het kunnen communiceren met leden en donateurs, via e-mails en nieuwsbrieven.
De persoonsgegevens worden uitsluitend voor genoemde doeleinden gebruikt. Er geldt een bewaartermijn van 2 jaar nadat de betreffende persoon het lidmaatschap c.q. het donateurschap heeft opgezegd.
Ingevolge de vanaf 25 mei 2018 geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming dient de vereniging zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens en voldoende maatregelen te treffen om ze te beschermen en te beveiligen. De vereniging heeft daartoe een aantal adequate maatregelen genomen, waaronder het werken met een wachtwoord voor het afgeschermde gedeelte van de website dat uitsluitend wordt verstrekt aan leden en donateurs.
De NDHC 55+ verstrekt de persoonsgegevens nimmer aan derden. Een uitzondering daarop kan worden gemaakt indien leden zijn geselecteerd om deel uit te maken van een vertegenwoordigend team bij internationale wedstrijden, en de betreffende orgniserende internationale instantie om persoonsgegevens vraagt.
De gegevens worden bijgehouden conform een Verwerkingsregister. Wijzigingen aanbrengen in dit register is voorbehouden aan een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon.
Nieuwe leden geven door het invullen en indienen van het aanmeldingsformulier toestemming hun persoonsgegevens zoals voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, naam van eventuele partner, geboortedatum en foto te publiceren in het Smoelenboek.
Leden en donateurs kunnen op ieder moment een verzoek indienen tot inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast kan een klacht inzake verwerking van de gegevens worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.